среда, 9 июля 2008 г.

Письмо еврею.

Добрый день!

नाचन्जोम इज दलका। व् महाभारते इ रामजाने ओपिसन्य सोब्य्तिजा , कोतोर्ये वोज्मोज्ह्नो प्रोइशोदिली न तेर्रितोरी वोलोगोद्स्कोज ओब्लास्ती .
चेत्य्रे कर्जा सोश्लिस' इ बयला बिटवा । व्य्होद्क्य स निज्किः प्लानेट पेरेत्जनुली चास्त' ल्जुदेज न स्वोजू स्तोरोनु । नो ब्लागोदार्जा व्मेशाटेल 'स्त्वु रामी त्जोम्न्ये सिली ब्य्ली राज्बिटी अ पोबेदितेली पोलुचिली ज़म्ल्जू , गडे इ प्रोज्हिवाजुत सेज्चास ।

तक वोट पोबेज्ह्द्जोंन्य्मी ब्य्ली एवरी ओनी इ सेज्चास ज़निमजुत चुज्हुजू तेर्रितोरिजू अ स्वोएज उ निः नेट पोतोमु चतो स्म । व्य्शे । अ इह क्निगा "नोव्य्ज जावेत " नापिसंनाजा द्ल्जा गोएव (अज गोज इसी ) ओपिस्य्वैत इह रोद्न्ये मस्त व् इस्पनी (टूट ने दलेको ओत पोर्तुगाली , जा तं प्रोएज्ज्हल )।

तक वोट न प्रवाह , पोबेदितेल्जा .

होछु ज़मेतित ', चतो सिस्टेमी फिजिचेस्किः वेलिचिन ल्जुदी पोस्त्रोइली दो टोगो काक Vy पोप्य्तालिस ' व्स्तात ' स्वेर्हू सो स्वोएज इदेओलोगिएज . जेतो ने स्त्रश्नो , नो क सोज्हलेनिजू व्नुत्रेंनेगो सेर्देच्नोगो ओग्न्जा , विदिमो वाम ने दोस्ताजोत इ वी देलेते ओशिब्की , ने सोव्मेस्तिम्ये दज्हे सो स्तुदेंतोम २ कुर्सा व् नचले ३ -गो सेमेस्टर ।

От потенциала электрического поля нельзя брать ротор - так как этот потенциал всегда СКАЛЯР и является 0-формой। Это по поводу первой вашей ссылки।

По поводу второго замечания. Тут надо владеть предметом и понимать что такое волновое сопротивление вакуума R, чем отличается чётно размерное топологическое пространство от нечётноразмерного (См. например работу Бартини)।

वूब्वेम जेतो मटेरिअल द्ल्जा स्तुदेंता ४ कुर्सा .
तक जहे नादो नेम्नोगो पोनिमत ' काक रस्प्रोस्त्रन्जजुत्स्जा वोल्न्य व् स्लोज्ह्न्य्ह नोद्नोरोद्न्य्ह स्रेदः .

जा ने प्लानिरुजू बीत ' वाशिम उचितेलेम इली रेसन्जेंतोम दज्हे जा ओग्रोम्न्ये मटेरिअल 'नये ब्लग (१०० ००० एव्रो )। इ तेम बोली उ मेंजा नेट व्रेम्जा न इस्प्रव्लेनिए वशिः तेक्स्तोव । इज्विनिते जा ओत्क्रोवेंनोए पिस 'मो । नो लिच्नो मोजो म्नेनिए , चतो वी व्वोदिते bol'शे पुतानिच्य . लिबो वस् इस्पोल 'ज़ुजुत काक अश्तेनाजी । लिबो वी जेटओ देलेते सोज्नाटेल 'नो .

उदाची वाम व् बुदुविः पेरेरोज्ह्देनिजः ,
इग्नत

Комментариев нет: